KORNOŠ   Ladislav

Športová gymnastika

Dátum narodenia: 1919 Nov 26
Dátum úmrtia: 2003 Jan 20
Klub: Sokol Zvolen
Vinohrady BSP Bratislava


Profil

Fotodokumentácia:

Cvičenec
Študent
Tréner
Rodina
Ocenenia
Kornoš Ladislav športov8 gymnastika Slovensko


Ladislav Kornoš

26. Nov. 1919 - 20. Jan. 2003

   November (2009) je už piaty rok mesiacom, kedy oddiel športovej gymnastiky TJ Slávia UK organizuje Memoriál Ladislava Kornoša. Tak tomu bolo aj v tomto roku, kedy sme si pripomenuli nedožité 90. výročie narodenia tohoto nestora športovej gymnastiky na Slovensku.

   Ladislav Kornoš, rodák zo Zvolena, sa vyučil za typografa. Vo Zvolene od mladých rokov športoval, bol členom jednoty Sokol Zvolen, kde pretekal v "Náraďovom telocviku", (vtedajšie pomenovanie športovej gymnastiky), a pracoval aj ako cvičiteľ.

   21. októbra 1940 L. Kornoš narukoval do armády a dostal sa na Východný front. Po návrate z frontu sa zapojil do SNP, dostal sa do zajatia a bol odvlečený do koncentračného tábora v Zwikau. S podlomeným zdravím sa odtiaľ vrátil 17. mája 1945. Po vojne sa opäť venoval telovýchovnej práci v Sokole Zvolen, zúčastnil sa viacerých športových podujatí - župné preteky - 1.miesto, Prebor Československej obce sokolskej v Prahe - 14. miesto.

   Vzťah k športovej gymnastike, snaha pôsobiť v nej čo najkvalifikovanejšie, ho v r. 1953 priviedla do študentských lavíc trénerskej školy pri Inštitúte telesnej výchovy a športu v Prahe. Po úspešnom absolvovaní v r. 1954 nastúpil ako učiteľ na "Štátne telovýchovné stredisko slovenského výboru pre telesnú výchovu a šport" v Bratislave. Organizoval a viedol vzdelávanie cvičiteľov v športovej gymnastike, vytváral tréningové skupiny a zúčastňoval sa celoštátnych pretekov. Jeho zásluhou vznikli nové športové oddiely, športové školy, súťaže mládeže i dospelých v športovej gymnastike. Výrazne sa podieľal na oživení sokolských telovýchovných tradícií na Slovensku. Od roku 1957 pracoval ako tréner z povolania v Športovej škole mládeže. Sokolovňa na Hlbokej ul. v Bratislave bola jeho hlavným pôsobiskom a sem smerovali gymnastické nádeje z radov mládeže, ale aj z radov adeptov štúdia na vysokých školách, ktorí prichádzali do Bratislavy z celého Slovenska. Členmi jeho tréningovej skupiny boli mnohé známe osobnosti ako Michal Dočolomanský, I. Grajciar - Heller. V druhej polovici 50-tych rokov výrazne ovplyvnil športovú kariéru Františka Bočka, neskoršieho účastníka OH v Tokiu (1964) a v Mexiku (1968) už ako člena Dukly Praha . V tomto období svojou trénerskou prácou prispel L. Kornoš k rastu gymnastickej výkonnosti i ďalších mladých gymnastov ako Karol Špaček, Karol Feč, Stanislav Fiala, Milan Barborík (nominant na OH do Mexika a Mníchova ).

L. Kornoš bol propagátorom moderny v športovom tréningu, v praxi uplatňoval dobové poznatky aj o rannej špecializácii v športovej gymnastike. Vzorovou prezentáciou takéhoto ponímania tréningu v športovej gymnastike bola jeho tréningová skupina chlapcov na ZŠ Teplická ul. v Bratislave, ktorá od za&@269;iatku 60-tych rokov fungovala takmer jedno celé desaťročie. Z tejto liahne vzišli neskorší úspešní reprezentanti Slovenska a Československa žiackych a juniorských kategórií ako Daniel Šváby, Jozef Konečný, bratia Peter a Igná Görner, bratia Ivan a Vladimír Jamriška, Radoslav Kvetoň, Miroslav Herzán a iní.

   V r. 1969 pôsobil L. Kornoš ako reprezentačný tréner v Španielsku. Po návrate pokračoval v trénerskej a organizátorskej práci, bojoval s novými výzvami na gymnastickom poli. Akútnymi problémami v tomto období boli nevyhovujúce tréningové podmienky v telocvični na Levickej ul. Športová gymnastika v Bratislave nemala svoj dôstojný stánok. L. Kornoš bol jedným z iniciátorov snaženia, ktoré vyústilo do výstavby špecializovanej telocvične na Trnavskej ceste v Bratislave, ktorá následne umožnila skvalitniť tréningový proces a odzrkadlila sa aj na širšom a sebavedomejšom vstupe do medzinárodnej gymnastickej arény. V rokoch 1975 - 1985 pôsobil vo funkcii vedúceho trénera Strediska vrcholového športu v ŠG. Špecializovaná telocvičňa v plnej miere napĺňala svoje poslanie. Pracovalo v nej sú&@269;asne niekoľko trénerov v mužských a ženských kategóriách. Ťažiskom trénerskej práce L. Kornoša v tomto období bola spolupráca s ďalšími trénermi - Stanislavom Fialom, Adamom Bellom, Františkom Bočkom, Antonínom Beranom zabezpečiť a riadiť prípravu gymnastov na majstrovstvá Európy, sveta a OH. Týkalo sa to pretekárov: Koloman Hianik, Jozef Konečný, Leonard Kornoš a ďalších.. Efektívna spolupráca trénerov vyústila do účasti trojice pretekárov - Jozef Konečný, Leonard Kornoš, Rudolf Babiak na OH 1980 v Moskve. To bolo vyvrcholením trénerskeho pôsobenia Ladislava Kornoša.

   Pracovný rádius L. Kornoša zasahoval aj do práce trénerskych rád a rozhodcovských komisií od mestskej úrovne (Bratislava) až po celoštátnu úroveň ÚV ČSZTV Praha. Svoje poznatky odovzdával záujemcom formou prednášok, praktických demonštrácií a tiež formou publikácií. Na OH v Mníchove 1972 reprezentoval Československú športovú gymnastiku ako rozhodca. Popri vrcholovom športe nepretržite bol v spojení s masovými formami gymnastiky. Bol cvičiteľom na I., II., a III. Celoštátnej spartakiáde. Bol aj spoluautorom pohybovej skladby na trampolíne na Slovenských telovýchovných slávnostiach v r. 1973.

   Aj po odchode do dôchodku pôsobil ako poradca v akrobatickom rock and role v klube "Hydrorock". Jeho zverenci v rokoch 1996 - 1998 získavali popredné umiestnenia na svetových súťažiach.

   Za svoju prácu L. Kornoš obdržal významné ocenenia:


   Pozemská pú%#357; tohto aktívneho, pre športovú gymnastiku významného človeka, na ktorého s úctou a láskou spomíname, sa skončila 20. januára 2003.

Česť jeho pamiatke.

Po konzultácii s rodinnými príslušníkmi spracoval PhDr. Gabriel Varga PhD.

Obrazovú dokumentáciu poskytli rodinní príslušníci L. Kornoša


Profil  |  Cvičenec  |  Študent  |  Tréner  |  Rodina  |  Ocenenia  | Fotoalbum z bohatej pretekárskej, trénerskej, funkcionárskej a rozhodcovskej činnosti

    Cvičenec Ladislav Kornoš
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Praha 1947, zľava Janečka J., Štepiga J., Kornoš L., Svitač M
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Ladislav Kornoš ako cvičenec
Diplom Ladislavovi Kornošovi za 1. miesto v župných pretekoch vo Zvolene v roku 1947
Diplom Ladislavovi Kornošovi za 1. miesto v župných pretekoch vo Zvolene v roku 1947
Diplom Ladislavovi Kornošovi za 14. miesto na pretekoch v Prahe v roku 1947
Diplom Ladislavovi Kornošovi za 14. miesto na pretekoch v Prahe v roku 1947


Profil  |  Cvičenec  |  Študent  |  Tréner  |  Rodina  |  Ocenenia  |     Študent Ladislav Kornoš
Ladislav Kornoš v čase štúdií
Ladislav Kornoš v čase štúdií
Diplom o ukončení štúdia na ITVŠ Ladislavom Kornošom Diplom o ukončení štúdia na ITVŠ Ladislavom Kornošom Ladislav Kornoš získal kvalifikáciu Trénera z povolanie Ladislav Kornoš získal kvalifikáciu Trénera z povolanie


Profil  |  Cvičenec  |  Študent  |  Tréner  |  Rodina  |  Ocenenia  |     Tréner Ladislav Kornoš
Dorastenci TJ Vinohrady Bratislava 1958 J. Gál, I. Grajciar-Heller, J. Mikula, K. Špaček, V. Vojtek, ?, V. Porubčan, I. Kvasnovský
Dorastenci TJ Vinohrady Bratislava 1958 J. Gál, I. Grajciar-Heller, J. Mikula, K. Špaček, V. Vojtek, ?, V. Porubčan, I. Kvasnovský
Majstrovstvá ČSR 1958 (3. miesto): L. Kornoš - tréner, K. Špaček, M. Dočolomanský, S. Fiala, ?, 		L. Kubička, ?, ?, ?
Majstrovstvá ČSR 1958 (3. miesto): L. Kornoš - tréner, K. Špaček, M. Dočolomanský, S. Fiala, ?, L. Kubička, ?, ?, ?
Cvičenci skupiny ZŠ Teplická: D. Šváby, Št. Zsolnay, J. Konečný, V. Jamriška, D. Široký, R. Kvetoň, M. Herzán, F. Hulík, J. Macháč, M. Mitterko, L. Kornoš
Cvičenci skupiny ZŠ Teplická:
D. Šváby, M. Gmiterko, J. Konečný, V. Jamriška, D. Široký, R. Kvetoň, M. Herzán, Št. Zsolnay, F. Hulík, D. Machovič, L. Kornoš
Tréner L. Kornoš, R. Kvetoň, J. Konečný, R. Görner, ?, D. Široký, M. Herzán
Tréner L. Kornoš, R. Kvetoň, J. Konečný, I. Görner, F. Hulík, D. Široký, M. Herzán
D. Šváby, V. Jamriška, St. Šimek, tréner L. Kornoš, M. Herzán, P.Görner, R. Görner, J. Konečný
D. Šváby, V. Jamriška, St. Šimek, tréner L. Kornoš, M. Herzán, P. Görner, I. Görner, J. Konečný
Cvičenci skupiny ZŠ Teplická: D. Šváby, Št. Zsolnay, J. Konečný, V. Jamriška, D. Široký, R. Kvetoň, M. Herzán, F. Hulík, J. Macháč, M. Mitterko, L. Kornoš
Tréner L. Kornoš, D. Šváby, V. Jamriška, St. Šimek, M. Herzán, P. Görner, I. Görner, J. Konečný
Tréner L. Kornoš počas tréningu
Tréner L. Kornoš počas tréningu
Leonard Kornoš
Leonard Kornoš


Profil  |  Cvičenec  |  Študent  |  Tréner  |  Rodina  |  Ocenenia  |     Vzácne rodinné chvíle trénera Ladislava Kornoša
Rodinna pohoda Ladislava Kornoša Rodinna pohoda Ladislava Kornoša
Rodinna pohoda Ladislava Kornoša Rodinna pohoda Ladislava Kornoša


Profil  |  Cvičenec  |  Študent  |  Tréner  |  Rodina  |  Ocenenia  |     Ocenenia trénera Ladislav Kornoš
Zlatá medaila SZTK z roku 1999
Zlatá medaila SZTK z roku 1999
Ďakovný list Slovenského gymnastického zväzu
Ďakovný list Slovenského gymnastického zväzu
Ocenenie trénera Ladislava Kornoša
Ocenenie trénera Ladislava KornošaCopyright © 2004-2009 gymnastics.sk Vsetky prava vyhradene

Ak chcete doplnit udaje a fotoalbum, kontaktujte webmastra