CD, DVD, Zvonenia, Texty
Lacne CD, DVD, Zvonenia, Texty, Noty, preklady
Knihy, CD DVD, VHS ...
Knihy, CD, DVD, VHS, elektronika a mnoho ineho
Miesto pre reklamu
webmaster
Miesto pre reklamu
webmaster

Medzinarodne gymnasticke sutaze na Slovensku v roku 2006XIV. UNIVERSITY MATEJ BEL CUP 2006

I N V I T A T I O N
Dear friends,
Gymnastics Artistic Club University of Matej Bel Banska Bystrica invites you with pleasure to participate at

UNIVERSITY MATEJ BEL CUP 2006
International gymnastics female competition
General information:
1. Organizer:Klub sportovej gymnastiky UMB B. Bystrica, MŠ SR, SAUŠ
2. Date of competition:20th may 2005
3. Place:Gymnasium UMB, Tajovskeho cesta 40, Banska Bystrica, Slovakia
4. Inscription deadline:provisory inscription: 10th march 2006
definitive inscription: 5th may 2006
Inscription to send:
Mr.Juraj Kremnicky, Gerlachovská 1, 974 11 Banska Bystrica, Slovakia
tel: +421 905 804 009, fax: +421 48 414 78 54
email: zsgolianova@inmail.sk
5. Delegation:2 younger juniors born 1993 or younger
2 juniors born 1991 - 1992
2 seniors born 1990 or old
2 coach, 1 judge
6. Transport:in charge of delegation
Accomodation, meal : in the organizer charge ( for maximum 9 persons)
Technical prescription
The competition is only for individual competitors not for the teams.
1. Participation condition:
   Technical requirements:
1 judge
younger juniors, juniors, seniors - FIG
2. Prize:The winner obtains cup, diploma and 75 EUR
the 2nd places obtains, diploma and 50 EUR
the 3rd places obtains diploma and 40 EUR
3. Protests:unacceptable
4. Leotard:following technical reglement FIG
5. Schedule:19th may 2006 - Friday
    arrival until 5:00 p.m.
    3:00 - 6:00 p.m. training
    7:00 p.m. technical meeting + reception
20th june 2006 - Saturday
    11:00-12:00 warm up on apparatus - younger juniors
    12:00 open ceremony – younger juniors, juniors, seniors
    12:10-13:40 younger juniors competition
    13:40–14:40 warm up on apparatus – juniors, seniors
    14:40–16:10 juniors, seniors competition
    16:30 results ceremony
NB: Organization has right to change something in case of needs during organization technical meeting.
Best regardsJuraj Kremnicky
chairman of KSG UMB


PROVISORY INSCRIPTION XIV. UNIVERSITY MATEJ BEL CUP 2006
Deadline: 10th march 2006

We take part in XIV. UMB CUP competition
Category: younger junior: yes    no       junior: yes    no       senior: yes    no

Name of club:..............................................................................................

Your contact adress:.....................................................................................

Contact person:............................................................................................

Telephone number:......................................................................................

Fax number:................................................................................................

Mobil:.........................................................................................................

E-mail:........................................................................................................

Signature:
DEFINITIVE INSCRIPTION XIV. UNIVERSITY MATEJ BEL CUP 2006
Deadline: 5th may 2006

Female gymnastics artistic competition
PARTICIPANTS:
CategoryFull nameDate of birth
Younger juniors1.
2.
Juniors1.
2.
Seniors1.
2.
Coach1.
2.
Judge
ARRIVAL:car      train      bus      airplane
Date:
Time:
DEPARTURE:Date:
Time:


SignatureSlovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

19. GYM – FESTIVAL TRNAVA 2006

10.-11. jún 2006
R O Z P I S
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien
Majstrovstvá Slovenska junioriek a žien
XXXVIII. ro?ník sú?aže o „Pohár starobylej Trnavy“
Slovenský pohár st. a ml. žia?ok „A“
Memoriál Jána Nováka a Vojtecha Schöna

A/ Všeobecné ustanovenia
1. Usporiadate?:Z poverenia SGF – G-klub Slávia Trnava
2. Dátum:10.-11. jún 2006
3. Miesto:Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava
4. ?inovníci:Riadite?:Mgr. Ján Novák
Tajomník:Ing. Katarína Babalová
Hl. rozhodky?a: Doc. Kveta Pere?inská
Delegát SGF:Mgr. Stanislav Kútik
Lekár:MUDr. Sergej Panov
Hlásate?:Milan Weis
Vedúci po?t. komisie:Ing. Milan Lehota, Ing. Igor Pechan
Vedúca nástupu:p. Magda Masárová
Ved. techn. ?aty:Mgr. Stanislav Babala
5. Prihlášky:Uzávierka prihlášok je 23. máj 2006.
Prihlášky zasielajte na adresu: SGF, Junácka 6, 832 80 Bratislava
gymnastics@sgf.sk
V prihláške je potrebné uvies?: meno a priezvisko pretekárky, rok narodenia, kategóriu, klubovú príslušnos?, meno trénera/-ky
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
6. Žrebovanie:Uskuto?ní sa na technickej porade
7. Technická porada:Uskuto?ní sa v piatok, 9. júna 2006 o 18,30 hod.
8. Ubytovanie:Bude zabezpe?ené:
 • Pre všetky nominované rozhodkyne od 9. do 11. júna na náklady SGF.

 • Pre trénerov a pretekárky v kat. žien a junioriek bude zabezpe?ené ubytovanie na písomné požiadanie v prihláške z 9. na 10.júna na náklady organizátora, z 10. na 11. júna pre postupujúcich do finále na náklady organizátora.

 • Pre ú?astníkov sú?aže o Pohár starobylej Trnavy zabezpe?í organizátor na písomné požiadanie v prihláške z 9. na 10.júna na náklady vysielajúceho klubu.
 • 9. Stravovanie:- zahrani?ní ú?astníci za?ínajú ve?erou 9.6., kon?ia obedom 11.6.
  - pretekárky a ich tréneri SVK na vlastné náklady
  - rozhodkyne SVK - za?ínajú ve?erou 9.6., kon?ia obedom 11.6.
  10. Cestovné:Rozhodkyniam hradí SGF pod?a smerníc SGF
  Pretekárky a ich tréneri SVK na náklady vysielajúceho klubu.
  11. Kancelária pretekov:bude otvorená v mieste GYM – Festivalu:
  9.6. od 15,00 – 18,00
  10.6. od 9,00 - 11,00.
  B/ Technické ustanovenia
  12. Predpis:Vo všetkých kategóriách sa sú?aží žien pod?a platných pravidiel FIG, platných od 1.1.2006
  V sú?aži žia?ok pod?a požiadaviek sekcie žien – vi? obsah sú?aží na rok 2006.
  13. Štartujú:MM SR ženy:1992 a staršie
  M SR ženy:1990 – staršie
  M SR juniorky1991 - 1992
  St. žia?ky
  - Pohár Starobylej Trnavy :
  1993 – 1995 dvoj?lenné družstvá klubov
  ( zmiešané družstvá neštartujú )
  Slovenský pohár:1993 – 1995 sú?až jednotlivký?
  Ml. žia?ky – Slovenský pohár:1996 – 1999 sú?až jednotlivký?
  14. Podmienka ú?asti: platný registra?ný preukaz SGF a lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok, pre sú?až Sl. pohár povinnos? pre kluby vysla? rozhodky?u na nálady klubu, ak klub nemá nominovanú rozhodky?u zo SGF na MM SR.
  Štartovné: Sl. pohár – 50,-SK/ pretekárka
  15. Oble?enie: Pod?a pravidiel FIG
  16. Protesty: Pod?a pravidiel FIG a sú?ažného poriadku SGF
  17. Tituly a ceny: - Ví?azka viacboja získa titul „Medzinárodná majsterka SR“ pre rok 2006 diplom a medailu, pretekárka na 2.mieste diplom a medailu, pretekárka na 3.mieste diplom a medailu
  - Najúspešnejšia pretekárka SR vo viacboji žien a junioriek získa titul „Majsterka SR“ pre rok 2006, diplom a medailu, pretekárky na 2. a 3. mieste obdržia diplomy a medaily
  - Vo finále MM SR získajú na jednotlivých náradiach pretekárky diplom a medailu
  - Na základe výsledkov viacboja senioriek a junioriek pretekárky SR na 1.-3. mieste na jednotlivých náradiach obdržia medaily a diplomy
  - St. žia?ky: ví?azné dvoj?lenné družstvo v sú?aži o Pohár starobylej Trnavy získa Pohár + diplom + vecné ceny, družstvá na 2. a 3. mieste diplomy + vecné ceny
  - St. a ml. žia?ky v sú?aži Sl.pohára získajú diplomy a medaily.
  Ženy: najlepší výkon v sú?aži pod?a rozhodnutia organizátora bude Memoriálom Jána Nováka
  Juniorky: najlepší výkon v sú?aži pod?a rozhodnutia organizátora bude Memoriálom Vojtecha Schöna
  18. ?asový program:
  9. jún ( piatok ) 15,00 – 18,00 prezentácia seniorky, juniorky, ml. a st. žia?ky, rozhodkyne
  15,00 – 18,00 tréning seniorky, juniorky, st. žia?ky
  18,30 – 19,00 technická porada
  19,00 – 19,30 porada rozhodký? – MM SR, Pohár starobylej Trnavy, Slovenský pohár
  10. jún (sobota) 08,30 – 10,30 tréning seniorky, juniorky, st. žia?ky
  10,30 – 11,15 rozcvi?enie ml. žia?ok „A“
  11,15 – 12,15 Slov. pohár ml. žia?ok „A“
  13,15 – 13,55 organizované rozcvi?enie žia?ok
  14,00 – 14,15 slávnostné otvorenie GYM-Festivalu Trnava 2006 ( všetci ú?astníci )
  14,15 – 14,20 Vyhlásenie výsledkov Sl. pohára ml. žia?ok „A“
  14,20 – 15,40 XXXVIII. Pohár starobylej Trnavy
  15,50 – 16,00 vyhlásenie výsledkov
  16,00 – 17,00 organizované rozcvi?enie žien
  17,00 – 19,00 MM SR žien a M SR žien a junioriek
  19,15 – 19,30 vyhlásenie výsledkov
  11. jún ( nede?a ) 09,00 – 10,00 rozcvi?enie finalistiek
  10,00 – 12,00 finále žien
  13,00 slávnostný obed
  C/ Závere?né ustanovenia:
  18.Doping: užívanie dopingových látok je zakázané
  19. Nominácia rozhodký?: bude zaslaná na kluby po ukon?ení školení rozhodký?
  20. Výsledky: usporiadate? dodá zú?astneným klubom a na Se SGF
  21. Poznámka: Do finále MM SR postupuje na každom náradí 8 pretekárok, z toho min. 1 zo SR


  Mgr. Stanislav Kútik
  Predseda sekcie žien


  Mgr. Ján Novák
  Riadite? pretekov, prezident SGF
   Slovenska gymnastika  
  Copyright © 2004-2006 gymnastics.sk Vsetky prava vyhradene

  Google
  WWW Gymnastics-Slovakia.com